Clockwork Planet [TV] - 07

Trong tập này nhân vật dùng cả Anh Ngữ lẫn Nhật Ngữ để nói tên skill các thứ nên theo tiêu chuẩn của mình như thường lệ là khi nói tiếng Anh thì để nguyên tiếng Anh và khi nói tiếng Nhật thì để nguyên tiếng Nhật(Hán Việt). Vậy nên mình viết ra đây để các bạn biết được tên riêng trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Hư Số Vận Động Cơ Quan = Imaginary Gear (虚数運動機関) Vĩnh Cửu Vận Động Cơ Quan = Perpetual Gear (永久運動機関)Views: 126 | Added by: 魁の光 | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0