STAFF

Nơi lưu danh những nạn nhân bị lừa vào KOGA

1. Đang hoạt động

Kogarashi (chuyên làm những bộ nữ chính bá đạo)

Phuket (thích những bộ  có nét bá đạo)

Phorni (hay làm các bộ ma thuật học đường)

Stardust (thích mấy bộ cổ cổ)

October fireflies (bộ mình làm thì lại không thích)

Nai (thích mấy bộ mình không làm)

Inari (đọc là in-ari, tức là ứ-ừ)

Sói Điên (bảo đổi tên không chịu)

Sexy beam (chuyên nightcore)

Mèo (hay ẩn nấp)

2. Vô dụng

Zeki (trước hữu dụng, giờ thì vô dụng)

Khoa (trước vẫn còn, giờ thì không)

3. Ăn hại

Sâu (chả làm được bộ nào)

Kei (làm thì ít phá thì nhiều)

Satoshi (làm thì nhiều complete thì ít)

4. Yên nghỉ

shourai
Ket
Yuuto
KoRi
SoiDien